Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

Regeringen beslutade i november 2020 ett uppdrag till IVO om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av barn och unga. Denna rapport är uppdragets slutredovisning.

Senast uppdaterad 2023-03-02