Årsredovisning 2017

I årsredovisningen beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

Under det gångna året har vi på IVO bland annat genomfört fler egeninitierade tillsynsinsatser, ökat produktionen inom tillståndsprövningen, fortsatt att minska ärendebalanserna för anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah och utvecklat e-tjänster.

2017 har även varit ett år då vi har genomfört omfattande rekryteringar till följd av höjt anslag och tillfälliga resurser. En omvänd situation jämfört med året dessförinnan då myndigheten bedrev ett omställningsarbete för att anpassa verksamheten till ett lägre anslag. Rekryteringsarbetet under 2017 har såklart tagit sin tid i anspråk. Introduktionen av våra nya medarbetare har också tagit resurser i anspråk. Trots detta har handläggningen bibehållits på en god nivå.

Vi har fortsatt att minska ärendebalanserna för anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah. Vi bedömer att dessa ärendebalanser nu har närmat sig en rimlig nivå utifrån inflöde och handläggningstid. Ett ökat inflöde av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården har resulterat i högre ärendebalans för det ärendeslaget. Sedan den 1 januari 2018 har nya regler trätt i kraft kring hanteringen av dessa klagomål. Det innebär att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och anhöriga. Vi ska endast utreda de allvarligaste ärendena. Under 2017 har vi därför genomfört förberedelser för det nya regelverket bland annat i form av nya bedömningsstöd.

Vad gäller tillståndsprövningen konstaterar vi att det är ett område som det alltmer riktas förslag kring. Från april 2017 har också nya tillståndsplikter tillkommit. Detta i kombination med att antalet överklaganden har ökat har bidragit till ett fortsatt högt antal registrerade ärenden under året. Handläggningen inom tillståndsprövningen har trots ständiga förändringar ökat och ärendebalanserna minskar nu i jämförelse med 2016. Antalet avslutade ärenden har ökat med cirka 30 procent från 2015 till 2017. Ökningen beror både på resurstillskott och på effektiviseringar av handläggningen.

För att skapa en effektivare tillståndsprövning såväl som tillsynsverksamhet bedriver vi ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete. Under året har en e-tjänst för tillståndspliktiga verksamheter inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade utvecklats. Vi arbetar också med att utveckla den e-tjänst för anmälan enligt lex Maria som togs fram under 2017. Vi har ytterligare utvecklat myndighetens informationshantering där fler kärnprocesser har informationsmodellerats. Vi har också tagit fram ett informationshanteringssystem särskilt för verksamhetsuppföljning. Inom ramen för utvecklingsarbetet lanserade vi i början av 2017 en anpassad webbplats för barn och unga. Där finns även tidigare framtagna informationsfilmer. Webbplatsen och filmerna är översatta till 14 språk.

Utöver utvecklingsarbetet och ärendehandläggningen vill jag slutligen belysa att vi under det gångna året har genomfört fler egeninitierade tillsynsinsatser i jämförelse med föregående år. Inom de nationellt samordnade tillsynsinsatserna har vi granskat verksamheter inom områden som i sin tur baseras på den omvärldsbevakning och riskanalys som vi gjorde 2016. Sammantaget är det glädjande att vi har haft möjligheten att genomföra fler tillsynsinsatser än föregående år som fokuserar på risk. Det vill säga att vi har riktat fler tillsynsinsatser där vi har en indikation på förhöjd sannolikhet att enskilda eller grupper av patienter eller brukare drabbas av kvalitetsbrister, vårdskador eller missförhållanden. På detta sätt gör vi mest nytta för dem vi finns till för, patienter och brukare. Ett stort tack till alla engagerade och skickliga medarbetare som har bidragit till detta likväl som till utvecklingsarbetet och ärendehandläggningen!

Senast uppdaterad 2019-12-13