Årsredovisning 2018

I årsredovisningen beskriver myndigheten verksamheten, resultaten och prestationerna i form av en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Generaldirektören har ordet

Det gångna året har varit ett händelserikt år för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den 1 januari trädde ett nytt klagomålssystem för hälso- och sjukvården i kraft. I början av året skedde även andra förändringar i form av fler verksamheter som omfattas av tillståndsplikt, samt ändringar i IVO:s instruktion som tydliggjorde vikten av ett patient- och brukarperspektiv. Under året har vi dessutom följt upp vår organisation och förberett oss för nya tillsynsområden och ytterligare verksamheter som ska omfattas av tillståndsplikt.

Förändringarna har inneburit såväl utmaningar som möjligheter för myndigheten. Ovan nämnda förändringar av klagomålssystemet för hälso- och sjukvården har förtydligat vårdgivarens ansvar att ta emot och besvara klagomål. IVO:s utredningsskyldighet har begränsats. Vi har därför haft möjlighet att väsentligt minska ärendebalansen för ärendeslaget. Under 2019 ska vi fokusera på att föra över de frigjorda resurserna till den egeninitierade, riskbaserade tillsynen. Vi har redan under 2018 lagt mer resurser på den egeninitierade tillsynen. Några exempel på det redovisas i årsredovisningen men en utförligare beskrivning av våra viktigaste iakttagelser ges i Vad har IVO sett 2018?

Det är inte bara för klagomålsärenden och den egeninitierade tillsynen som vi har åstadkommit en positiv utveckling. Vi har lyckats minska handläggningstiderna och ärendebalanserna för flera av myndighetens ärendeslag, såsom anmälningar enligt lex Maria och tillståndsärenden. Vid årets början hade myndigheten 1 104 öppna tillståndsärenden. Vid årets slut var motsvarande siffra 656. Medianen för handläggningstiden har dessutom sjunkit från 133 dagar föregående år till 84 dagar under 2018. Vid sidan av detta har ett intensivt arbete pågått för att förbereda myndigheten för utökningen av verksamheter som är tillståndspliktiga som skedde den 1 januari i år.

IVO har även intensifierat och utvecklat arbetet med att implementera ett patient- och brukarperspektiv i verksamheten. Under 2018 har vi fokuserat på brukarmedverkan, i såväl design som genomförande av tillsyn och tillståndsprövning. IVO har fört dialog med brukarorganisationer i arbetet inför nya tillståndsplikter och i flera av förstudierna till våra nationella tillsynsinsatser. Att ett patient- och brukarperspektiv genomsyrar verksamheten är en förutsättning för en träffsäker tillsyn och tillståndsprövning och för att göra nytta för dem vi finns till för, patienter och brukare. Därför kommer vi fortsätta att utveckla arbetet och följa upp det inom ramen för vår kvalitetsuppföljning.

Den uppföljning av IVO:s organisation som har genomförts under året har syftat till att öka ändamålsenligheten. Som ett resultat av uppföljningen genomför vi nu ett antal åtgärder för att få till stånd en mer tillitsbaserad styrning och ledning internt på myndigheten. Jag tror att det är en nödvändig väg att gå för att möjliggöra för våra medarbetare att fullt ut få nyttja sin kompetens och att kunna utbyta kunskap och erfarenheter med sina kollegor i hela vår organisation.

Vi blickar nu framåt mot vad som antagligen blir ytterligare ett händelserikt år för IVO. Samtidigt är jag stolt över de resultat myndigheten uppnått under 2018 och det intensiva förberedelsearbete som har pågått. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare på IVO för ert engagemang och hårda arbete!

Senast uppdaterad 2019-12-13