Budgetunderlag 2020-2022

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2020-2022 för att fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att planeringsramarna för 2020-2022 såsom de har aviserats i budgetpropositionen[1] skapar en stabilitet i finansieringen av myndigheten just nu.

IVO föreslår därför att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 729 miljoner kronor för år 2020, 737 miljoner kronor för år 2021 och 752 miljoner kronor för år 2022,
  • fastställer en låneram som uppgår till 25 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2020-2023,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2020-2022, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2020-2022 redovisas i avsnitt 4.

IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar framgår av avsnitt 5.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | sid 4(18).

Förslag

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att planeringsramarna för 2020-2022 såsom de har aviserats i budgetpropositionen1 skapar en stabilitet i finansieringen av myndigheten just nu.

IVO föreslår därför att regeringen föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 729 miljoner kronor för år 2020, 737 miljoner kronor för år 2021 och 752 miljoner kronor för år 2022, fastställer en låneram som uppgår till 25 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2020-2023, fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2020-2022, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2020-2022 redovisas i avsnitt 4.

IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar framgår av avsnitt 5.

[1] 1 Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen UO9

Senast uppdaterad 2019-12-13