Budgetunderlag 2021-2023

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2021-2023 för att fullgöra sitt uppdrag.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. I takt med den utveckling som sker på vård- och omsorgsområdet kommer komplexiteten och omfattningen av det öka. IVO måste därför ha en överblick av hälso- och sjukvården och omsorgen, i syfte att kunna följa och agera på de största riskerna och bristerna. Detta är särskilt viktigt i den transformation vården och omsorgen är i. Vi måste dessutom få genomslag i vård- och omsorgssystemet och bidra med lärande till detsamma.

IVO har ett utvecklingsarbete att göra för att lyckas med detta. För det är planeringsramarna för 2021-2023 så som de har aviserats i budgetpropositionen[1]  otillräckliga. IVO har dessutom haft regeringens uppdrag att föreslå hur myndigheten kan bidra till den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård, vilket kräver ytterligare resurser.

IVO föreslår därför att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 782 miljoner kronor, varav fem miljoner är tillfälliga medel, för år 2021, 821 miljoner kronor för år 2022 och 862 miljoner kronor för år 2023,
  • fastställer en låneram som uppgår till 35 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2021-2023,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2021-2023, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Inledningsvis redovisas utgångspunkter för IVO:s förslag. Det samlade förslaget till finansiering för åren 2021-2023 redovisas därefter och följs av IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar.

Senast uppdaterad 2020-03-19