Budgetunderlag 2022-2024

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2022-2024 för att fullgöra sitt uppdrag.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. IVO måste därför ha en överblick av hälso- och sjukvården och omsorgen, i syfte att kunna följa och agera på de största riskerna och bristerna. Det gånga året och den pandemi som drabbat Sverige har inte bara understrukit vikten av vårt uppdrag utan också vikten av vår förmåga att ha koll och agera snabbt.

IVO har påbörjat ett utvecklingsarbete för att stärka denna förmåga. Men det är långt kvar. För att till fullo lyckas med detta, och nu och i framtiden kunna fullgöra vårt uppdrag krävs ytterligare resurser. Planeringsramarna för 2022-2024 så som de har aviserats i budgetpropositionen är otillräckliga.

IVO föreslår därför att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 1:12 Inspektionen för vård och omsorg till 792 miljoner kronor för år 2022, 832 miljoner kronor för år 2023 och 873 miljoner kronor för år 2024,
  • fastställer en låneram som uppgår till 35 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2022-2024,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2022-2024, underförutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.
Senast uppdaterad 2021-03-01