Budgetunderlag 2023-2025

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2023-2025 för att fullgöra sitt uppdrag.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. Utvecklingen under det gångna året, coronapandemin och de utmaningar vården och omsorgen står inför understryker vikten av en kraftfull statlig tillsyn och tillståndsprövning. IVO:s kunskap om risker och brister i vården och omsorgen tillsammans med myndighetens förmåga att agera snabbt och följa upp effekten av tillsynen behöver stärkas.

IVO har påbörjat ett utvecklingsarbete för att nå en ökad effekt av tillsynen och tillståndsprövningen inom vård- och omsorgsområdet. Men det är långt kvar. För att till fullo lyckas med detta, och nu och i framtiden kunna fullgöra myndighetens uppdrag, krävs ytterligare resurser. Planeringsramarna för 2023-2025 så som de har aviserats i budgetpropositionen1 är otillräckliga.

IVO föreslår därför att regeringen

  •  föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 1:12 Inspektionen för vård och omsorg till 818 miljoner kronor för år 2023, 859 miljoner kronor för år 2024 och 902 miljoner kronor för år 2025,
  • fastställer en låneram som uppgår till 120 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2023-2025,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2023-2025, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Inledningsvis redovisas utgångspunkter för IVO:s förslag. Det samlade förslaget till finansiering för åren 2023-2025 redovisas därefter och följs av IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar.

Senast uppdaterad 2022-03-21