Budgetunderlag 2024-2026

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. Utvecklingen under det gångna året och de utmaningar vården och omsorgen står inför understryker vikten av en kraftfull statlig tillsyn och tillståndsprövning.

IVO:s kunskap om risker och brister i vården och omsorgen tillsammans med myndighetens förmåga att agera snabbt och följa upp effekter av tillsynen behöver fortsatt stärkas.

IVO driver ett utvecklingsarbete för att nå en ökad effekt av tillsynen och tillståndsprövningen. För att till fullo lyckas med detta och för att även framgent kunna fullgöra myndighetens uppdrag, krävs ytterligare resurser. Beräknade anslagsnivåer för 2024-2025 i budgetpropositionen för 2023  är mot den bakgrunden otillräckliga.

IVO föreslår att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 1:12 Inspektionen för vård och omsorg till 891 miljoner kronor för år 2024, 909 miljoner kronor för år 2025 och 928 miljoner kronor för år 2026,

  • fastställer en låneram som uppgår till 120 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2024-2026,

  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2024-2026 om tre procent av tilldelat anslag, 

  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor, samt

  • ger myndigheten ett nytt regeringsuppdrag som är särskilt fokuserat på att motverka oseriösa aktörer inom vården och omsorgen. Ett sådant uppdrag bör sträcka sig över en treårsperiod och omfatta särskilda medel till myndigheten om 9 miljoner kronor per år.

 

Senast uppdaterad 2023-03-02