Budgetunderlag 2025-2027

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2025-2027 för att fullgöra sitt uppdrag.

De senaste årens allvarliga omvärldsutveckling får konsekvenser både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt. I Sverige ställer det försämrade säkerhetspolitiska läget krav på ökad beredskap i hela samhället, inte minst inom hälso- och sjukvården. Parallellt noteras ökade påfrestningar i vården och omsorgen samt ett växande problem med oseriösa och kriminella aktörer som utnyttjar välfärden och begår brott. 

Sammantaget understryker det tuffa läget i vården och omsorgen vikten av att patientsäkerhet, trygghet och kvalitet säkerställs. IVO:s roll som statens tillsyns- och tillståndsmyndighet för vården och omsorgen är central. IVO driver ett utvecklingsarbete för att nå en ökad effekt av tillsynen och tillståndsprövningen inom vård- och omsorgsområdet. Arbetet hittills har lett till fler nationella tillsyner och ett beslutsfattande som i högre utsträckning än tidigare är enhetligt och effektivt. Det kan dock konstateras att den växande problematiken är utmanande. För att till fullo svara upp mot detta och även framgent fullgöra uppdraget behöver IVO växa, främst med fler inspektörer. Beräknade anslagsnivåer i budgetpropositionen för 2024  är mot den bakgrunden otillräckliga. 

IVO föreslår att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 1:12 Inspektionen för vård och omsorg till 947 miljoner kronor för år 2025, 966 miljoner kronor för år 2026 och 982 miljoner kronor för år 2027,
  • fastställer en låneram som uppgår till 125 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2025–2027,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2025–2027 om tre procent av tilldelat anslag, 
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Inledningsvis redovisas utgångspunkter för IVO:s förslag. Det samlade förslaget till finansiering för åren 2025–2027 redovisas därefter och följs av IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar.

Senast uppdaterad 2024-03-04