Analys av regelverket för tillståndsprövning - Delrapport om avgifter

Denna rapport utgör en delredovisning av det regeringsuppdrag som myndigheten fått avseende analys av nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg.

Kvinna på permobil
Foto: Johnér

I denna delrapport fokuserar IVO på avgifterna för tillståndsprövningen enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Rapporten överlämnades till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Finansdepartementet) den 28 maj 2020. Slutredovisning ska ske senast den 31 mars 2021.

IVO har analyserat avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen. IVO gör följande bedömningar:

  • Avgifterna har påverkat beteendet hos de aktörer som söker tillstånd. De ansökningar som kommer in till IVO visar tecken på att vara väl förberedda. Samtidigt ser IVO en risk i att företag som har tillstånd inte utvecklar eller förändrar sina verksamheter på grund av de kostnader som ändringsansökningarna medför.
  • IVO:s kostnader för tillståndsprövningen har ökat. I och med tillkommande tillståndsplikter och skärpta krav för de aktörer som söker tillstånd medför en mer omfattande tillståndsprövning.
  • IVO bedömer att ett undantag från principen om full kostnadstäckning för avgifterna skulle ge en större frihetsgrad i sättningen och differentieringen av avgifter.

Tre regeringsuppdrag som omfattar regelverk för och arbete med tillståndsprövning

Analys av regelverket för tillståndsprövning

Uppdraget inkluderar analys av avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen samt en beskrivning av hur det nuvarande regelverket påverkar företag verksamma inom flera sektorer som styrs av olika regelverk. Myndigheten ska ge förslag på åtgärder för att förbättra tillståndsprövningen med särskilt fokus på förslag som kan säkerställa att avgifterna i större utsträckning står i proportion till den arbetsinsats som utförs av myndigheten. Delredovisning skedde till regeringen den 28 mars 2020, och slutredovisning till regeringen ska ske senast den 31 mars 2021.

Analys av arbetet med assistansanordnare

IVO ska göra en analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare i syfte att öka kvaliteten för brukarna inom insatsen personlig assistans. Myndigheten ska ge förslag till åtgärder för att hindra anordnare från att bedriva oseriös verksamhet. Myndigheten ska samråda med Försäkringskassan i uppdraget. Redovisning till regeringen ska se senast den 26 oktober 2020.

Analys av ägar- och ledningsprövning samt upprätta omsorgsregister

Inspektionen för vård och omsorg ska analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningar samt minska den administrativa bördan på regional och kommunal nivå genom att tillhandahålla information om godkända företag i de prövningar som görs av myndigheten i ett omsorgsregister. Redovisning till regeringen senast den 30 november 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-29