Felaktig läkemedelsförskrivning och missbruk vanliga orsaker till kritik

IVO:s tillsynsuppdrag av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är väsentligt i arbetet med att öka patientsäkerheten. I tillsynen under 2023 har IVO sett hur bland annat läkare, sjuksköterskor och tandläkare äventyrar patientsäkerheten.

IVO:s uppdrag att utreda hälso- och sjukvårdspersonal är viktigt i arbetet med att öka patientsäkerheten. Legitimationen är även en kvalitetsstämpel och därmed är tillsynen en effektiv kontrollfunktion.

I tillsynsärenden av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal under 2023 finns flera exempel på läkare som missbrukar förskrivningsrätten, personal som arbetar narkotikapåverkade och som stjäl narkotikaklassade läkemedel. Det finns även yrkesutövare som bryter mot grundläggande bestämmelser i patientsäkerhetslagen. 

IVO tillsynar 280 000 yrkesverksamma

IVO:s tillsynsuppdrag av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal omfattar omkring 280 000 yrkesverksamma utövare i 22 olika yrken. Sjuksköterskor utgör ungefär hälften och läkare runt 15 procent av det totala antalet utövare. Tillsynen omfattar även ett stort antal legitimerade personer som inte är yrkesverksamma men som fortfarande har kvar sin förskrivningsrätt.

IVO är beroende av de tips myndigheten får om legitimerad personal som utgör en patientsäkerhetsrisk. Vårdgivare, domstolar och apotekspersonal är skyldiga att anmäla till IVO, men patienters uppgifter är också viktiga för att myndigheten ska vidta rätt åtgärder i rätt tid. 

Felaktig läkemedelsförskrivning är den vanligaste orsaken till kritik 

Under 2023 resulterade tillsynen i 128 beslut med kritik från IVO. De vanligaste anledningarna till att IVO kritiserade legitimerad personal under 2023 var brister i läkemedelsförskrivning. Brister i förskrivning kan exempelvis innebära förskrivning på felaktiga indikationer eller förskrivning av större mängd läkemedel än nödvändigt. 

Tillsyn kan leda till återkallelse av legitimation

I tillsynsärenden med allvarliga patientsäkerhetsrisker gör IVO en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och yrkar på åtgärder som påverkar yrkesutövarens legitimation. HSAN beslutar sedan om lämplig åtgärd, exempelvis återkallelse av legitimation, begränsad förskrivningsrätt eller en prövotid. Under 2023 resulterade tillsynen i 146 anmälningar till HSAN. 

Det är framför allt felaktig förskrivning, missbruk och oskicklighet som ligger till grund för IVO:s anmälningar till HSAN.  Missbruk kan innebära att den legitimerade varit påverkad eller brukat narkotikaklassade preparat under arbetstid, ofta i kombination med stöld av narkotikaklassade läkemedel. De vanligaste yrkanden från IVO till HSAN är återkallelse av legitimation och prövotid. 

IVO har även gjort 91 åtalsanmälningar. Åtalsanmälan görs när det finns misstanke om brott där straffet är fängelse. Oftast handlar åtalsanmälan om stöld av läkemedel eller olovlig användning av en skyddad yrkestitel. Även dataintrång, som att öppna en patientjournal utan att vara behörig, och urkundsförfalskning, som att signera i någon annans namn, förekommer. 

Senast uppdaterad 2024-02-22