Vad har IVO sett 2019? - kortversion

IVO ska varje år lämna en rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret.

Kollage på bilder av människor

I denna kortversion av 2019 års rapport finns IVO:s övergripande slutsatser, tillsammans med exempel hämtade från olika verksamhetsområden inom vård och omsorg.

Exemplen är valda för att konkret åskådliggöra hur de övergripande bristerna visar sig inom olika delar av vård och omsorg och för olika grupper av patienter och brukare.

Senast uppdaterad 2020-03-02