Uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn

IVO har fått uppdrag att lämna förslag på hur myndigheten kan utveckla sin tillsyn utifrån de risker som bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården kan medföra för patientsäkerheten samt andra konsekvenser ur ett patientperspektiv.

Långa väntetider är ett långvarigt problem i den svenska hälso- och sjukvården och kan öka riskerna för att patienter drabbas av vårdskador och försämrad livskvalitet. IVO har en viktig roll att granska patientsäkerhetsrisker och andra konsekvenser av bristande tillgänglighet.

I regeringsuppdraget ingår att beskriva och analysera de rättsliga förutsättningarna som IVO har att bedriva tillsyn och agera utifrån olika aspekter av tillgänglighet. Det ingår också att göra en internationell utblick för att beskriva hur tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården bedrivs i andra närliggande länder, samt att beskriva vilka förutsättningar som är nödvändiga i form av datatillgång och annan infrastruktur för att kunna utveckla tillsynen.

IVO genomför en rättsutredning för att beskriva och analysera grundläggande rättsliga utgångspunkter för frågor som berör tillgänglighet. Detta görs i samarbete med juridiska institutionen Umeå universitet.

Vi har genomfört en internationell jämförelse för att kunna svara på uppdraget om en internationell utblick. Jämförelsen har genomförts av Sirona Health Solutions på uppdrag av IVO. För att sätta en jämförelse av hur tillsyn bedrivs i olika länder i sitt sammanhang, har vi även jämfört ländernas hälso- och sjukvårdssystem, normering av väntetider och utveckling av väntetider. Vi har också sammanfattat litteraturen och kunskaperna om risker och andra konsekvenser med bristande tillgänglighet.

Vi har samrått med patient- och anhörigföreningar, professionsföreningar, företrädare för branschen, Socialstyrelsen, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Försäkringskassan och Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Samråden syftade till att ta del av kunskaper och erfarenheter om patientsäkerhetsrisker och andra konsekvenser samt att föra dialog om hur IVO:s tillsyn skulle kunna utvecklas.

Uppdraget

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2021.

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se

Senast uppdaterad 2021-08-25