Uppdrag att följa upp att brister i LSS-boenden åtgärdas

IVO har fått uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Regeringsuppdraget innebär att IVO ska redovisa hur myndigheten följer upp att brister i LSS-boenden åtgärdas. Det ingår även att redovisa hur IVO återför resultatet av tillsyner som sker till berörda huvudmän och hur myndigheten systematiserar kunskaper och skapar lärande.

Aktuellt inom uppdraget

Vi genomför en större tillsyn under 2021–2022 av LSS-boenden för vuxna. Fokus för tillsynen är att granska förekomsten av otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder och kränkningar som riktas mot de boende. Urvalet av verksamheter för tillsyn sker genom en datadriven riskanalys. I de fall vi uppmärksammar brister i tillsynen ska en uppföljande inspektion ske.

I tillsynen av LSS-verksamheter och i vår frekvenstillsyn av boenden för barn ingår att hämta in och analysera större mängder data, bland annat genom enkäter. Detta ökar våra möjligheter att arbeta mer riskbaserat.

Kunskaperna från tillsynerna ska vi förmedla till aktuella aktörer och inom myndigheten för att skapa lärande.

Uppdraget

Uppdraget ska slutredovisas  den 12 december 2021. En delredovisning av uppdraget är inrapporterat till uppdragsgivaren.

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-25