Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

Uppdrag av regeringen under 2021 och 2022 att förstärka tillsynen av hur socialtjänsten handlägger ärenden som rör barn och unga. Uppdraget är ett led i regeringens arbete med att öka skyddet, stödet och tryggheten för barn, inte minst för placerade barn.

Den förstärkta tillsynen ska resultera i att det blir bättre för barn och unga och att kända och återkommande brister i handläggningen undanröjs och åtgärdas.

I uppdraget ska IVO särskilt uppmärksamma de rättigheter som följer av FN:s barnkonvention samt hämta in erfarenhet och kunskap från Socialstyrelsen, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Barnombudsmannen.

Aktuellt inom uppdraget

IVO har inlett arbetet med att inventera pågående och genomförda tillsyner och aktiviteter på myndigheten som kopplar an till uppdraget. Inför kommande arbete med datadriven analys har vi också  börjat samla in och sammanställa intern och extern data.

Förstärkt tillsyn kan till exempel innebära förändring av hur tillsynen planeras och genomförs så att den bidrar till lärande för socialtjänsten. Förstärkt tillsyn kan också innebära aktiviteter som leder till utveckling av IVO:s  arbete internt.

Uppdraget

Slutredovisning den 1 mars 2023.

Läs mer om uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-25