Uppdrag att förstärka och utveckla tillsyn och uppföljning av den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården

IVO har i uppdrag att förstärka och utveckla tillsyn och uppföljning av den psykiatriska tvångsvården samt den rättspsykiatriska vården. Regeringsuppdraget ska säkerställa att myndigheten kan bedriva en strategisk, effektiv och enhetlig tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg har i uppdrag att bland annat förbättra inrapportering, register och datatillgång så att myndigheten bättre ska kunna följa upp vårdgivarnas användning av tvångsåtgärder.

IVO ska även vidta insatser för att säkerställa en ändamålsenlig och regelbunden tillsyn inom tvångsvården avseende såväl rättssäkerhet som vårdinnehåll. Till exempel kontroller av fysiska vårdmiljöer och patienter som hålls avskilda under lång tid.

Vidare ska IVO utveckla stöd och arbetssätt utifrån ett barnrättsperspektiv, samt arbeta för att öka patientens tillgång till information om vårdens syfte och innehåll, sina rättigheter och möjligheter att framföra klagomål.

Uppdraget

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2022. Uppdraget ska därefter delredovisas årligen under perioden 2023–2024, och slutredovisas senast den 31 maj 2025.

Läs om uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-26