IVO föreslår skärpta krav på att få in rätt information till omsorgsregistret

Privata aktörer och kommuner behöver fullgöra sin skyldighet att anmäla korrekt information till IVO:s register. Det är en förutsättning för att IVO ska kunna använda sina data för riskbaserad tillståndsprövning och tillsyn.

Nu kraftsamlar IVO för att digitalisera vårt arbetssätt och för att bättre kunna kräva in ändamålsenlig information. 

IVO har analyserat möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen samt att öka användbarheten i myndighetens omsorgsregister. Resultatet av analysen finns i den rapport som den 30 november 2020 överlämnades till Socialdepartementet. I rapporten framgår vikten av att de aktörer som har ett ansvar för att förse IVO med upplysningar säkerställer dess kvalitet.

- Att vi kan lita på våra register är en av förutsättningarna för att vi ska kunna genomföra en riskbaserad och träffsäker tillståndsprövning och tillsyn, säger rapportens författare Anna Bohman. Om informationen är korrekt kan vi också återanvända vissa upplysningar vilket förenklar både för omsorgsverksamheterna och för oss själva. 

Utvidgade förslag om regeländringar och skärpta krav i syfte att få in rätt information

I oktober överlämnade IVO till regeringen förslag till författningsändringar för att få bättre åtkomst till andra myndigheters information för att kunna förhindra oseriösa assistansanordnare. De förslag som IVO nu överlämnar består i vissa delar av en utvidgning av de tidigare förslagen, bland annat om utökad information från Skatteverket och Polismyndigheten. 

I den nu aktuella rapporten framför IVO förslag om att kraven skärps för privata aktörers och kommuners skyldighet att anmäla förändringar i verksamheterna till IVO. Det kan till exempel handla om uppgifter om att en verksamhet startas eller läggs ner, eller ändringar i ägar- och ledningskretsen. För att kunna ställa större krav på den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet omfattar rapporten också förslag om att IVO ges möjlighet att ta ut sanktionsavgifter samt ges möjlighet att återkalla outnyttjade tillstånd.

IVO utvecklar ett digitaliserat arbetssätt

IVO befinner sig i en övergång till mer digitaliserat arbetssätt, där rätt information ska vara på rätt plats. Myndighetens interna manuella hantering är idag inte ändamålsenlig, konstaterar Anna Bohman:

- Som en del av ett samhälle i färd med att digitaliseras behöver också IVO säkerställa en effektiv informationshantering. Grunden för effektivitet är dock att informationen är korrekt. Vi har kommit till insikt i vad vi själva behöver göra och vi vill nu att kommuner och privata aktörer inser vikten av att de anmäler rätt uppgifter till oss.

Bakgrund om aktuella regeringsuppdrag kring tillståndsprövning 

IVO fick i regleringsbrevet för 2020 tre uppdrag som berör regelverket för bland annat tillståndsprövning. Det nu aktuella uppdraget är det andra att slutredovisas. Den 26 oktober överlämnade vi våra slutsatser efter en analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare, i syfte att öka kvaliteten för brukarna inom insatsen personlig assistans. Den 31 mars 2021 överlämnar IVO slutrapport inom det tredje regeringsuppdraget som fokuserar på regelverket för tillståndsprövning inom vård och omsorg.

Ta del av rapporten - "Mot ett datadrivet arbetssätt - analys av möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen och tillgängliggöra omsorgsregistret".

Senast uppdaterad 2020-12-01