Lämplighetsprövning av assistansanordnare 2017

Bilaga till rapporten Lämplig eller inte – det är prövningen (artikelnummer IVO 2016-31).

Sammanfattning

Under 2017 har vi inom ramen för myndighetens tillsyn granskat närmare 200 företag som erbjuder personlig assistans. 16 företag har inte visat sig vara lämpliga att bedriva verksamhet och har därmed förlorat sina tillstånd. Vi har även fattat beslut i cirka 130 tillståndsärenden, där 96 stycken företag inte har bedömts vara lämpliga och därmed fått avslag på sina ansökningar om att bedriva personlig assistans. Den så kallade lämplighetsprövningen har på detta sätt gett IVO möjligheter att arbeta för den enskildes och det allmännas bästa.

Olämpliga assistansanordnare får sina tillstånd återkallade

Resultatet av 2017 års lämplighetsprövning stämmer väl överens med resultatet från den lämplighetsprövning som gjordes 2013-2016. Det beskrivs i rapporten Lämplig eller inte - det är prövningen. I ungefär åtta fall av tio avslutas vår tillsyn utan några åtgärder. Det innebär att de granskade företagen får behålla sina tillstånd och att myndigheten inte ställer krav på förbättringsåtgärder. I ungefär vart tionde ärende har vi dock bedömt att kvaliteten behöver utvecklas och därmed ställt krav på åtgärder som rör exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och den sociala dokumentationen. Detta är förbättringsåtgärder som kan ha stor betydelse för den enskilde. Sen finns det också ett antal företag som inte är lämpliga att bedriva verksamhet, där det ibland även förekommer brott. I dessa fall har myndigheten återkallat tillståndet, vilket har skett i ungefär ett fall av tio.

Ekonomisk misskötsamhet är vanligt vid återkallat tillstånd

Den vanligaste grunden för återkallat tillstånd är ekonomisk misskötsamhet. Det kan bland annat bestå i att företagen vid upprepade tillfällen och till betydliga belopp har underlåtit att betala in skatter eller avgifter i tid, vilket resulterat i skatteskulder hos Kronofogden. Misskötsamheten kan också bestå i att företagen har haft revisoranmärkningar för att de har misskött sin redovisning och interna kontroll.

Att värna både den enskilde och det allmänna

Det är av stor vikt att komma tillrätta med oegentligheter och att verka
förebyggande, inte minst genom en systematisk och väl fungerande samverkan mellan myndigheter och organisationer. Som en del i detta är det viktigt att exempelvis kommunerna beaktar sin anmälningsplikt till IVO. Det handlar om att säkerställa en sund förvaltning av offentliga medel och att den enskilde ska få den assistans som hen har rätt till. Det handlar om statens trovärdighet och allmänhetens tillit till det gemensamma. Men trots att personlig assistans är ett riskområde är det viktigt att komma ihåg att de flesta av våra granskningar av de som bedriver personlig assistans avslutas utan några åtgärder. Att låta den allmänna diskussionen om assistans överskuggas av debatten om fusk riskerar att i förlängningen leda till en försämring av den enskildes möjligheter att få sina behov av personlig assistans tillgodosedda.

Senast uppdaterad 2019-12-13