Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

IVO i uppdrag att tillsammans med 24 andra myndigheter ta fram underlag och förslag till en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet.

Psykisk hälsa är ett prioriterat område som handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Det handlar också om att förebygga psykisk ohälsa och att förhindra dödlighet i suicid – för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården.

Medverkande myndigheter ska ta fram ett förslag till strategi för att förebygga psykisk ohälsa och självmord. Förslaget ska innehålla mål och prioriteringar för området, samt indikatorer för uppföljning. 

Strategin ska syfta till att stärka patienters och brukares ställning. Strategin ska även bidra till goda förutsättningar för idéburna aktörer och en förbättrad samverkan mellan det offentliga och det civila samhället.

Aktuellt inom uppdraget

IVO ska, liksom övriga medverkande myndigheter, först individuellt analysera nuläget och de långsiktiga behov som finns inom den egna verksamheten. I analysen ska vi peka på utvecklingsbehov inom det egna verksamhetsområdet i frågor som berör psykisk hälsa och suicidprevention.

Vi ska också identifiera områden som bör prioriteras i en nationell strategi och föreslå hur vi kan stödja  arbetet med att genomföra och följa upp den föreslagna strategin.

Därefter ska vi göra en myndighetsgemensam analys. Arbetet ska mynna ut i ett förslag till en samlad strategi med mål och prioriteringar samt uppföljning. 

Uppdraget

Delredovisning 1 september 2021 och slutredovisning 1 september 2023.

Nyhet 2021-04-19: IVO lämnar underlag till nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-25