Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

IVO har slutredovisat ett regeringsuppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.

IVO fick regeringens uppdrag att bland annat göra en rättslig och teknisk analys av förutsättningarna att skapa en informationsinfrastruktur för att tillgängliggöra och automatisera utlämnande av myndighetens tillsyn- och tillståndsinformation. IVO fick också i uppdrag att driftsätta ett automatiskt tillgängliggörande av information över HVB för barn och unga för kommuner.

Slutredovisning gjordes den 30 april 2022. Läs rapporten här.

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-25