Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott

IVO har i uppdrag att särskilt analysera inom tillsynen och tillståndsprövningen vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Målet är att bidra med kunskap både under nuvarande pandemi och inför framtida sjukdomsutbrott.

Det pågående utbrottet av covid-19 innebär att många vård- och omsorgsverksamheter är hårt belastade. Under dessa omständigheter är det viktigt med en effektiv tillsyn och tillståndsprövning. 

Genom att analysera IVO:s iakttagelser och använda kunskapen för att stödja vården och omsorgen i hanteringen av covid-19 kan IVO bidra till att öka förutsättningarna för en god och säker vård och omsorg under nuvarande pandemi. Kunskapen blir även värdefull inför framtida sjukdomsutbrott.

Utveckla verktyg och datatillgång

Inom uppdraget ska IVO utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera hur vården och omsorgen har hanterat utbrottet av covid-19 när det gäller ansvarsfördelning, prioritering och samordning. 

IVO ska under uppdraget samråda med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, organisationer som företräder privata aktörer samt andra berörda aktörer.

Aktuellt inom uppdraget

Tillsyn av kommunernas arbete vid förändringar i socialtjänstinsatser för enskilda personer 

Vår tillsyn av hur Sveriges samtliga kommuner under utbrottet av covid-19 har arbetat för att tillgodose enskilda personers behov av socialtjänstinsatser blir en viktig kunskapskälla inom regeringsuppdraget.

Läs mer om tillsynen

Nyhet 2021-06-23 Dialog med Sveriges socialchefer om socialtjänstinsatser under utbrottet av covid-19.

Monitorering av uppskjuten vård

IVO har påbörjat en monitorering av den uppskjutna vården som covid-19 har inneburit. Vi har bland annat startat ett samarbete med Sveriges kommuner och regioner (SKR) kring data som rör väntetid. Vi har även genomfört dialogsamtal med samtliga samverkansregioner och påbörjat ett fördjupat samarbete med regionernas gemensamma system för kunskapsstyrning.

Granskning av äldreomsorgen

Under 2020 granskade IVO äldreomsorgen och kom fram till att ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling på särskilt boende för äldre under covid-19 pandemin. Vi fortsätter att följa upp den vård och behandling som ges på särskilt boende för äldre.

Läs mer om tillsynen 

Nyhet 2020-11-24 Ingen region har tagit fullt ansvar för individuell vård

Intensivvården

Intensivvården har varit särskilt belastad under covid-19. I början av pandemin gjorde IVO en tillsyn av intensivvården i Region Stockholm. 

Vi fortsätter att följa intensivvården nationellt och har i en hearing samtalat med företrädare för intensivvårdsregistret, Nationella IVA-samordningsnätverket, Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen, Riksföreningen för anestesi och intensivvård, forskare och Svenska Covidföreningen. Hearingen syftade till dialog om hur intensivvården och hur det nationella stödet runt intensivvården har fungerat under pandemin. 

Vi har även påbörjat en monitorering av kvalitetsindikatorer inom intensivvården.

Samråd

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget har en samrådsgrupp skapats. Vi samråder med representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Funktionsrätt Sverige och Pensionärernas riksorganisation samt Svensk vård och Vårdföretagarna.

Referensgrupp

Under regeringsuppdraget har en referensgrupp med externa forskare inrättats. Referensgruppen innehåller representanter med forskningskompetens inom data, statistik, informationssystem, vårdsystem, offentlig rätt och samhällsutveckling för såväl vården och omsorgen, samt inom andra relevanta områden.

Referensgruppen bidrar till IVO:s fortsatta verksamhetsutveckling, utformandet av datadrivna riskanalyser och därmed till genomförandet av regeringsuppdraget.

Därutöver pågår olika former av organisations- och verksamhetsutveckling som rör digitalisering, utökad datatillgång, utvecklandet av riskanalyser och nya systematiska sammanställningar inom IVO:s befintliga verksamhet.

IVO har lämnat en delrapport till regeringen den 13 december 2020.

Uppdraget och slutredovisning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Nyhet 2020-14-17  Regeringsuppdrag till IVO om att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott.

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se.

Senast uppdaterad 2021-08-25