Lärdomar från pandemin kommer att bidra till bättre vård och omsorg

Äldre man stödjer sig på sin rollator och tittar ut genom fönstret

Pandemin har inneburit en utmaning för såväl vården och omsorgen som tillsynen. Erfarenheterna från pandemin är att IVO har ett arbete att göra för att öka effekten av tillsynen och därmed bidra till förbättringar för vård- och omsorgstagare.

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora påfrestningar för vården och omsorgen i Sverige. IVO har tidigare påtalat att pandemin dessutom visat på brister och risker som varit kända sedan tidigare. I dagarna har IVO redovisat tre uppdrag till regeringen som berör erfarenheten och lärande från pandemin.

IVO ser god följsamhet till besöksföreskrifter 

Ett uppdrag har varit arbetet med att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre. I majoriteten av de verksamheter som IVO har granskat har följsamheten till besöksföreskriften varit god. Det har dock funnits utmaningar, eftersom det varit en påfrestande situation för boende och anhöriga och besöken krävt mycket personalresurser. Dialog, närvarande ledarskap och tillgång till skyddsutrustning pekas ut som framgångsfaktorer för att möta dessa utmaningar. I de fall det brustit ser IVO att verksamheter, utan samtycke från de boende, har begränsat möjligheten att ta emot besökare.

Förbättringsarbete för att agera snabbt och träffsäkert

IVO har också haft regeringens uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. I dag hanterar IVO information från alla aktörer i vården och omsorgen, inklusive patienter, brukare och anhöriga, nästan uteslutande i manuella processer. Det är ineffektivt och förknippat med risker kopplat till informationssäkerhet och tillförlitlighet. Arbetet framåt går därför ut på att minska manuella processer, öka digitaliseringen och kvalitetssäkra myndighetens egen information.

Förbättringsarbetet är en förutsättning för att tillsynen ska kunna agera snabbt och träffsäkert, på de största riskerna och bristerna i vården och omsorgen. Förbättringarna är också en förutsättning för att kunna följa upp tillsynens resultat, utveckla återföringen av tillsynens iakttagelser, och därmed bidra till lärande. Digitaliseringen underlättar också för de som vill lämna tips eller synpunkter.

Grunden för lärande och en förebyggande tillsyn 

Att systematiskt dela med sig av tillsynens iakttagelser är en grundsten för såväl lärande som förebyggande tillsyn. Det är en av slutsatserna av arbetet med IVO:s regeringsuppdrag, att ta fram underlag om förebyggande strategisk tillsyn, som nu delredovisas. Genom att förbättra återföringen av tillsynens resultat kan IVO bidra till att händelser inte upprepas, varken i den enskilda verksamheten eller i vården och omsorgen i stort. På så vis kan tillsynen förebygga att patienter och brukare inte utsätts för samma brister igen.

Det är dock inte bara i tillsynen som IVO kan verka förebyggande. I IVO:s grunduppdrag ingår även att pröva vissa tillstånd och på så vis stoppa oseriösa aktörer. Arbetet mot oseriösa aktörer är ett särskilt angeläget område där IVO:s behov av bättre datafångst har uppmärksammats. IVO har sedan tidigare lämnat ett antal författningsförslag till regeringen för att effektivisera detta arbete. Förslagen gäller bland annat att IVO omfattas av lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet mot viss organiserad brottslighet och får bättre åtkomst till belastnings- och misstankeregister samt vissa av Skatteverkets uppgifter

IVO kommer att återkomma till hur tillsynen kan utvecklas än mer för att vara strategisk och förebyggande när uppdraget slutredovisas i december 2022.

Senast uppdaterad 2021-12-01